Error
  • XML Parsing Error at 1:396. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:56. Error 9: Invalid character

            TR??NG TRUNG C?P KINH T? - K? THU?T H?NG LAM (TP.VINH, NGH? AN)

 

THÔNG BÁO TUY?N SINH LIÊN THÔNGT? TR̀NH ?? TRUNG C?P, CAO ??NG LÊN ??I H?C

                NGÀNH ?ÀO T?O: QU?N TR? D?CH V? DU L?CH VÀ L? HÀNH, N?M 2021

 

N?m 2021, Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam ph?i h?p cùng v?i Tr??ng ??i h?c Khoa h?c – ?H Thái Nguyên

tuy?n sinh h? liên thông t? tŕnh ?? trung c?p, cao ??ng lên ??i h?c h́nh th?c v?a làm v?a h?c ngành Qu?n tr? d?ch v?

Du l?ch và L? hành nh?m nâng cao tŕnh ?? chuyên môn nghi?p v? cho cán b?, nhân viên các Công ty Du l?ch, Khách s?n,

Nhà hàng và giáo viên t?i c? s? Giáo d?c ngh? nghi?p. C? th?:

1. Ngành ?ào t?oQu?n tr? d?ch v? Du l?ch và L? hành

 G?m các chuyên ngành ?ào t?o: Nhà hàng - Khách s?n; Qu?n tr? Khách s?n; Qu?n tr? l? hành; H??ng d?n viên.

2. ??i t??ng tuy?n sinh, th?i gian ?ào t?o:

- Liên thông t? tŕnh ?? trung c?p lên ??i h?c : T?t nghi?p tŕnh ?? trung c?p tr? lên(??i v?i thí sinh không ?úng v?i chuyên

ngành ?ào t?o trên, Nhà tr??ng b? trí h?c chuy?n ??i theo quy ??nh c?a B? GD&?T), th?i gian ?ào t?o 2,5 n?m;

­- Liên thông t? tŕnh ?? cao ??ng lên ??i h?c: T?t nghi?p tŕnh ?? cao ??ng ?úng chuyên ngành ?ào t?o, th?i gian ?ào t?o 1,5 n?m;

Th?i gian h?c: Th? 7, Ch? nh?t ho?c d?p hè (b? trí phù h?p cho ng??i h?c)

3. H́nh th?c tuy?n sinh: Xét tuy?n ho?c thi tuy?n theo ?? án tuy?n sinh c?a Tr??ng ?HKH.

4. H? s? d? tuy?n:

- Phi?u ??ng kư d? tuy?n; Phi?u tuy?n sinh theo m?u ?Hkh – ?H Thái Nguyên, có xác nh?n c?a c? quan ho?c chính quy?n ??a ph??ng;

- B?n sao có công ch?ng: B?ng t?t nghi?p ho?c h?c b? THPT (ho?c t??ng ???ng); B?ng t?t nghi?p và B?ng ?i?m Trung c?p (ho?c C?,?H);

- B?n sao gi?y khai sinh;

- Gi?y xác nh?n ???c h??ng ch? ?? ?u tiên ??i t??ng khu v?c (n?u có);

- 2 phong b́ dán tem, ghi rơ ??a ch?, s? ?i?n tho?i c?a thí sinh;

- 4 ?nh 4x6 ch?p trong th?i gian 6 tháng tr? l?i (m?t sau ghi rơ h?, tên, ngày sinh).

5. Th?i gian ??ng kư, n?p h? s? ??t 2: Tr??c ngày 20/9/2021.

6. H?c phí:Theo Quy ??nh chung c?a Nhà n??c.

7. ??a ch? liên h? ??ng kư, mua và n?p h? s?: Tr??ng Trung c?p KT-KT H?ng Lam

 ??a ch?: S? 382, ???ng Lê Vi?t Thu?t, xă H?ng L?c, TP. Vinh, t?nh Ngh? An.

 ?i?n tho?i và Zalo: 0989 456645 (Th?y Phan ??c  Thu?n).

 

 

 

HI?U TR??NG

(?ă kư)

Phan Xuân D?ng

alt

 

VIDEO HO?T ??NGGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Video playlist

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Hotline: 0989.456.645

Liên k?t

Th?ng kê truy c?p:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday9598
mod_vvisit_counterYesterday14892
mod_vvisit_counterThis week36982
mod_vvisit_counterLast week86918
mod_vvisit_counterThis month341672
mod_vvisit_counterLast month306705
mod_vvisit_counterAll days6956072

Liên k?t


card ukash kart