Error
  • XML Parsing Error at 1:396. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:56. Error 9: Invalid character

    TR??NG TRUNG C?P KINH T? - K? THU?T H?NG LAM (TP.Vinh)

 

THÔNG BÁO TUY?N SINH H? TRUNG C?P, TUY?N ??I T??NG H?C SINH

T?T NGHI?P THCS VÀO H?C CH??NG TR̀NH GDTX C?P TRUNG H?C PH?

     THÔNG K?T H?P ?ÀO T?O TR̀NH ?? TRUNG C?P CHÍNH QUY 

                                      N?M H?C 2021-2022

 

 

1. ??i t??ng tuy?n sinh: H?c sinh ?ă t?t nghi?p THCS ho?c ?ang h?c gi?a ch?ng THPT.

2. Th?i gian ?ào t?o (3,5 n?m):

- H?c ch??ng tŕnh GDTX c?p THPT k?t h?p ?ào t?o ch??ng tŕnh trung c?p h? chính quy.

- Sau khi hoàn thành khóa h?c, h?c sinh thi ??u t?t nghi?p ???c c?p B?ng t?t nghi?p THPT

Qu?c gia và B?ng t?t nghi?p trung c?p h? chính quy.

3. Quy?n l?i:

- ???c mi?n 100% h?c phí ch??ng tŕnh h?c ngh? (trung c?p) b?ng h́nh th?c Nhà n??c c?p

bù theo Thông t? liên t?ch s? 09/2016/TTLT-BGD?T-BTC  BL?TBXHngày 30 tháng 3 n?m 2016.

- Mi?n h?c phí h?c ch??ng tŕnh GDTX c?p THPT trong n?m h?c ??u tiên, n?m h?c ti?p theo

 ?óng h?c phí theo Quy ??nh c?a nhà n??c, m?c thu t? 80.000?/tháng-130.000?/tháng;

- ???c gi?i thi?u vi?c làm sau khi t?t nghi?p tŕnh ?? trung c?p theo ?úng chuyên ngành ?ào t?o.

- ???c h??ng các ch? ??, chính sách liên quan theo quy ??nh c?a Nhà n??c;

- ???c làm th? t?c vay v?n tín d?ng h?c sinh, sinh viên;

- ???c mi?n, gi?m ti?n ? Kư túc xá n?u h?c t?i ??a ?i?m Tr??ng TC KT-KT H?ng Lam.

4. Ph??ng th?c tuy?n sinh: Xét tuy?n.

5. H? s? xét tuy?n:

      - Phi?u ??ng kư xét tuy?n h? trung c?p (theo m?u c?a Tr??ng TC KT-KT H?ng Lam);

      - H?c b? THCS (g?m 01 b?n g?c + 02 b?n sao công ch?ng);

      - B?ng t?t nghi?p ho?c gi?y ch?ng nh?n TN THCS (g?m 01 b?n g?c + 02 b?n sao công ch?ng);

      - B?n sao gi?y khai sinh (01 b?n sao) và gi?y t? ?u tiên (n?u có).        

6. Các ngành ?ào t?o: H?c sinh ???c ??ng kư h?c m?t trong các ngành sau:

 

T T

Ngành ?ào t?o

Ghi chú

01

Công ngh? c? khí

 

Nhà tr??ng cam k?t gi?i thi?u vi?c làm cho h?c sinh sau khi t?t nghi?p tŕnh ?? trung c?p c?a các ngành trên

 

02

Công ngh? Ô tô

03

Công ngh? Hàn

04

?i?n l?nh

05

?i?n Công nghi?p 

06

Công ngh? may và th?i trang

07

K? thu?t ch? bi?n món ?n

08

Qu?n lư và bán hàng siêu th?

09

Nghi?p v? nhà hàng khách s?n

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Th?i gian nh?p h?c:  ??t 1 ngày 25/7/2021; ??t 2 ngày 15/8/2021

 

 > M?i thông tin chi ti?t tuy?n sinh, nh?p h?c, ?ào t?o xin liên h?:

 Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam

 ??a ch?:S? 382, ???ng Lê Vi?t Thu?t, xă H?ng L?c, TP.Vinh, t?nh Ngh? An.

 Website: hlepu.edu.vn; fanpage: Tr??ng Trung c?p Kinh t?-K? thu?t H?ng Lam

 ?i?n tho?i: (0238) 3578 123 – 0942 999 829 (cô Ph??ng Mai)

 

 alt


 

 

VIDEO HO?T ??NGGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Video playlist

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Hotline: 0989.456.645

Liên k?t

Th?ng kê truy c?p:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10601
mod_vvisit_counterYesterday14892
mod_vvisit_counterThis week37985
mod_vvisit_counterLast week86918
mod_vvisit_counterThis month342675
mod_vvisit_counterLast month306705
mod_vvisit_counterAll days6957075

Liên k?t


card ukash kart