Error
  • XML Parsing Error at 1:395. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:56. Error 9: Invalid character
Tin T?c


A - T́nh h́nh và nguyên nhân


1- Th?c hi?n Ngh? quy?t Trung ??ng 2 khóa VIII và các ch? tr??ng c?a ??ng, Nhà n??c v? ??nh h??ng chi?n l??c phát tri?n giáo d?c-?ào t?o trong th?i k? công nghi?p hóa, hi?n ??i hóa, l?nh v?c giáo d?c và ?ào t?o n??c ta ?ă ??t ???c nh?ng thành t?u quan tr?ng, góp ph?n to l?n vào s? nghi?p xây d?ng và b?o v? T? qu?c.

C? th? là: ?ă xây d?ng ???c h? th?ng giáo d?c và ?ào t?o t??ng ??i hoàn ch?nh t? m?m non ??n ??i h?c. C? s? v?t ch?t, thi?t b? giáo d?c, ?ào t?o ???c c?i thi?n rơ r?t và t?ng b??c hi?n ??i hóa. S? l??ng h?c sinh, sinh viên t?ng nhanh, nh?t là ? giáo d?c ??i h?c và giáo d?c ngh? nghi?p. Ch?t l??ng giáo d?c và ?ào t?o có ti?n b?. ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n lư giáo d?c phát tri?n c? v? s? l??ng và ch?t l??ng, v?i c? c?u ngày càng h?p lư. Chi ngân sách cho giáo d?c và ?ào t?o ??t m?c 20% t?ng chi ngân sách nhà n??c. Xă h?i hóa giáo d?c ???c ??y m?nh; h? th?ng giáo d?c và ?ào t?o ngoài công l?p góp ph?n ?áng k? vào phát tri?n giáo d?c và ?ào t?o chung c?a toàn xă h?i. Công tác qu?n lư giáo d?c và ?ào t?o có b??c chuy?n bi?n nh?t ??nh.

C? n??c ?ă hoàn thành m?c tiêu xóa mù ch? và ph? c?p giáo d?c ti?u h?c vào n?m 2000; ph? c?p giáo d?c trung h?c c? s? vào n?m 2010; ?ang ti?n t?i ph? c?p giáo d?c m?m non cho tr? 5 tu?i; c?ng c? và nâng cao k?t qu? xóa mù ch? cho ng??i l?n. C? h?i ti?p c?n giáo d?c có nhi?u ti?n b?, nh?t là ??i v?i ??ng bào dân t?c thi?u s? và các ??i t??ng chính sách; c? b?n b?o ??m b́nh ??ng gi?i trong giáo d?c và ?ào t?o.

Nh?ng thành t?u và k?t qu? nói trên, tr??c h?t b?t ngu?n t? truy?n th?ng hi?u h?c c?a dân t?c; s? quan tâm, ch?m lo c?a ??ng, Nhà n??c, M?t tr?n T? qu?c và các ?oàn th? nhân dân, c?a m?i gia ?́nh và toàn xă h?i; s? t?n t?y c?a ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n lư giáo d?c; s? ?n ??nh v? chính tr? cùng v?i nh?ng thành t?u phát tri?n kinh t?-xă h?i c?a ??t n??c.

2- Tuy nhiên, ch?t l??ng, hi?u qu? giáo d?c và ?ào t?o c̣n th?p so v?i yêu c?u, nh?t là giáo d?c ??i h?c, giáo d?c ngh? nghi?p. H? th?ng giáo d?c và ?ào t?o thi?u liên thông gi?a các tŕnh ?? và gi?a các ph??ng th?c giáo d?c, ?ào t?o; c̣n n?ng lư thuy?t, nh? th?c hành. ?ào t?o thi?u g?n k?t v?i nghiên c?u khoa h?c, s?n xu?t, kinh doanh và nhu c?u c?a th? tr??ng lao ??ng; ch?a chú tr?ng ?úng m?c vi?c giáo d?c ??o ??c, l?i s?ng và k? n?ng làm vi?c. Ph??ng pháp giáo d?c, vi?c thi, ki?m tra và ?ánh giá k?t qu? c̣n l?c h?u, thi?u th?c ch?t.

Qu?n lư giáo d?c và ?ào t?o c̣n nhi?u y?u kém. ??i ng? nhà giáo và cán b? qu?n lư giáo d?c b?t c?p v? ch?t l??ng, s? l??ng và c? c?u; m?t b? ph?n ch?a theo k?p yêu c?u ??i m?i và phát tri?n giáo d?c, thi?u tâm huy?t, th?m chí vi ph?m ??o ??c ngh? nghi?p.

??u t? cho giáo d?c và ?ào t?o ch?a hi?u qu?. Chính sách, c? ch? tài chính cho giáo d?c và ?ào t?o ch?a phù h?p. C? s? v?t ch?t k? thu?t c̣n thi?u và l?c h?u, nh?t là ? vùng sâu, vùng xa, vùng ??c bi?t khó kh?n.

N?i dung chi ti?t trong t?p ?ính kèm.

 


File đính kèm
Download this file (29NQTW.doc)NQ ??i m?i c?n b?n, toàn di?n[ ]114 Kb
 

TP - Theo B? GD&?T, vi?c thi t?t nghi?p THPT trong th?i gian t?i s? không có gì thay ??i, m?c dù trong d? lu?n có nhi?u ý ki?n nên b? thi. Tr? l?i ph?ng v?n báo Ti?n Phong, GS Ngô B?o Châu cho bi?t ông ??ng tình v?i vi?c n?u t? ch?c cu?c thi mà không có kh? n?ng b?o ??m s? nghiêm túc thì t?t nh?t là không nên thi. Vi?c tuy?n sinh ?H nên b? thi chung.

GS Ngô B?o Châu ??ng t́nh v?i ư ki?n b? k? thi t?t nghi?p THPT n?u không b?o ??m ???c tính nghiêm túc trong thi c?. ?nh: Ng?c Châu
GS Ngô B?o Châu. 

GS Ngô B?o Châu nói:

Trong s? nh?ng l?p lu?n b?o v? cho vi?c gi? thi, tôi th?y có m?t s? ý ki?n c?n ph?i xem xét.

L?p lu?n th? nh?t, ph?i thi h?c sinh m?i ch?u h?c. ?i?u này nghe qua thì có lý nh?ng soi xét k? h?n thì th?y không ?n. Ng??i ta v?n kêu ca là h?c sinh h?c l?ch, h?c theo ki?u luy?n thi... Cách h?c ?? thi không t?o nên cái gì t?t ??p cho nhân cách c?a h?c sinh, không giúp các em có n?ng l?c gì m?i, nh?ng n?ng l?c có l?i cho cu?c ??i c?a các em sau này.

N?u xét chuy?n h?c ?? ph?c v? cho k? thi thì ?ó không ph?i lý do ?? gi? thi. Ng??c l?i, n?u b? thì có l? s? b? ???c nhi?u vi?c vô b?. Tôi ngh? n?u giáo viên ???c ch? ??ng trong vi?c d?y h?c, không b? áp l?c thi c? thì d?y t?t h?n, d?y nh?ng gì th?c s? có l?i cho s? phát tri?n nhân cách và t? duy c?a h?c sinh.

 

 Tôi ?? r?ng v?n ?? c?a ?H Vi?t Nam không n?m ? ch?t l??ng ??u vào, cái không quá t?i h?n so v?i ?H n??c ngoài, mà n?m ? ch?t l??ng ??u ra, nói cách khác chính là ? ch?t l??ng ?ào t?o ?H.

GS Ngô B?o Châu

L?p lu?n th? hai, n?u không có b?ng t?t nghi?p ph? thông thì các em không ?i h?c ti?p ?H ? n??c ngoài ???c. Tôi th?y không ?n l?m. B?ng ph? thông c?a ta không chính th?c ???c công nh?n ? các n??c khác. Tôi ngh?, v?i các tr??ng ?H ? n??c ngoài, gi?a m?t t?m b?ng t?t nghi?p ph? thông có tính qu?c gia v?i m?t ch?ng ch? do các tr??ng ph? thông c?p c?ng không khác gì nhau. Ch?ng h?n ? M?, h? không có k? thi qu?c gia t?t nghi?p THPT. M?i h?c sinh khi h?c xong ph? thông ???c nhà tr??ng c?p cho m?t cái ch?ng ch?.

 

L?p lu?n th? ba, n?u làm các công vi?c ph? thông thì các em có b?ng t?t nghi?p ph? thông ???c tr? l??ng cao h?n nh?ng em ch?a t?t nghi?p. Cái này c?ng không ?n. Không lý gì mà cùng làm m?t công vi?c ??n gi?n mà ng??i t?t nghi?p ph? thông r?i ???c tr? ti?n cao h?n ng??i ch?a t?t nghi?p. Tôi th?y nh? th? h?i b?t công.

L?p lu?n t? ra v?ng ch?c nh?t, ?ó là b? k? thi có th? gây nh?ng ??o l?n l?n trong giáo d?c. Tôi ??ng ý r?ng n?u tr??c khi b? k? thi t?t nghi?p, c?n xem xét k? càng h?n n?a nh?ng h? lu? có th?. Nh?ng h? lu? mà ng??i ta hay nh?c t?i có v? không ??n n?i ?áng s?. Li?u còn có nh?ng h? lu? nào khác?

“Nên nhìn vào th?c t? là mình ?ã thua cu?c”

V?y thì theo giáo s? là nên b? thi?

??i v?i tôi, nguyên t?c chung là cái gì mà mình không làm ???c nghiêm túc thì không nên làm. Mà hình nh? chúng ta không có kh? n?ng t? ch?c t?t m?t cu?c thi t?t nghi?p ph? thông trung th?c và có th?c ch?t. Ngoài ra trong m?t th?i gian ng?n ta ph?i t? ch?c li?n hai k? thi có quy mô c?p qu?c gia dành cho h?c sinh ph? thông, ?ó là thi t?t nghi?p ph? thông và thi tuy?n sinh ?H. Li?u ?i?u ?ó có th?t c?n thi?t không. Có còn n??c nào trên th? gi?i có li?n hai k? thi nh? v?y hay không?

N?u ch?n mô hình t?i ?u trong t??ng t??ng thì tôi s? ch?n mô hình có thi t?t nghi?p THPT, b? thi ?H. Thi ?H nên ?? các tr??ng tuy?n ch?n c?n c? vào h? s?. Nên ?? tr??ng ?H tuy?n sinh theo cách c?a h?, theo nh?ng tiêu chí h? c?n, không nh?t thi?t ph?i có k? thi chung cho t?t c? các tr??ng ?H.

Còn v?i thi t?t nghi?p, n?u t? ch?c nghiêm túc ???c, gi?ng nh? ? Pháp h? v?n làm, tôi ngh? là r?t t?t. H? c?ng t? ch?c k? thi trên quy mô toàn qu?c, h?c sinh c? n??c làm ?? chung. Và t?t nhiên, h? duy trì ???c tính trung th?c c?a k? thi. H? t? ch?c thi chung, nh?ng r?i ra trong hai n?m h?c ch? không d?n vào m?y ngày nh? ? ta. M?t s? môn thi n?m l?p 11, m?t s? môn thi n?m l?p 12.

M?i ph??ng án ??u có hai m?t, n?u t? ch?c t?t thì hi?u qu? t?t. Vi?c t? ch?c ?? l?y vì nh? ? ta thì không có l?i mà ch? có h?i. H? t? ch?c k? thi qu?c gia b?i h? ??m b?o ???c ch?t l??ng k? thi. Còn chúng ta, theo m?t ngh?a nào ?ó thì ta ?ã thua cu?c, mà thua cu?c thì nên b? cu?c. Nên tìm cách g? ra b?ng nh?ng h??ng khác. Chúng ta c?ng ?ã có nh?ng c? g?ng ?? l?p l?i tr?t t? cho nh?ng k? thi ?ó, nh?ng theo tôi hi?u thì nh?ng c? g?ng ?y không thành công. Ta nên ch?p nh?n th?c t? ?ó ?? tìm m?t ph??ng án khác.

B? thi t?t nghi?p, b? thi chung tuy?n sinh ?H

Theo giáo s? thì nên h??ng ??n ph??ng án nào?

Hi?n nay vi?c h?c sinh h?c xong l?p 10 lên l?p 11, t? l?p 11 lên l?p 12 do tr??ng quy?t ??nh. V?y vi?c k?t thúc l?p 12 c?ng có th? trao quy?n cho tr??ng quy?t ??nh. Tr??ng c?n c? vào h?c b?, vào ?i?m thi cu?i n?m ?? c?p ch?ng ch? cho h?c sinh.

Cho d?u chúng ta không ?ng h? vi?c h?c ?? thi nh?ng không th? ph? nh?n vai trò c?a ho?t ??ng thi trong quá trình t? ch?c ho?t ??ng d?y h?c…

K? thi cu?i n?m ???c t? ch?c t?t thì ?ó c?ng là m?t ??ng l?c ?? cho h?c sinh h?c. Không nên lúc nào c?ng lôi k? thi qu?c gia ra ?? làm con ngáo ?p d?a h?c sinh. T?ng th?y cô, t?ng hi?u tr??ng có th? giúp cho h?c sinh c?a mình có ??ng l?c h?c t?p t?t hay không.

Nh?ng t? ch?c m?t k? thi qu?c gia chúng ta s? m?i có m?t m?t b?ng chung ?? ?ánh giá ch?t l??ng giáo d?c c?a t?ng tr??ng?

?ánh giá và trao b?ng là hai chuy?n khác nhau. Ta hoàn toàn có th? t? ch?c nh?ng cu?c thi nh?m kh?o sát, ?ánh giá k?t qu? h?c t?p c?a t?ng em, t?ng l?p, t?ng tr??ng, t?ng ??a ph??ng. Nh?ng vi?c này không liên quan gì ??n b?ng c?p mà ch? ??n gi?n là ?? cung c?p cho ngành giáo d?c, cho xã h?i nh?ng thông tin v? ch?t l??ng d?y h?c, nó ??c l?p v?i chuy?n b?ng c?p.

Ngoài ra tôi ngh? r?ng vi?c giáo d?c có ?? chênh gi?a các vùng, gi?a thành th? và nông thôn, gi?a ??ng b?ng và mi?n núi, là m?t th?c t?. Có th? th?y r?ng, m?t b?ng giáo d?c ? ??a ph??ng th??ng thì c?ng t??ng quan v?i nhu c?u c?a th? tr??ng lao ??ng ? ??a ph??ng ?ó. Che cái th?c t? này b?ng t?m b?ng t?t nghi?p chung không gi?i quy?t ???c v?n ?? gì. Cái c?n làm là t?o ra c? h?i ?? h?c sinh có kh? n?ng và nguy?n v?ng h?c cao h?n có th? làm ???c vi?c ?ó.

Nh? v?y b? thi t?t nghi?p, còn v?n thi tuy?n sinh ?H, th?a giáo s??

Trong tr??ng h?p b? thi t?t nghi?p thì có th? gi? l?i k? tuy?n sinh ?H, nh?ng không nh?t thi?t ph?i là thi chung.

Câu chuy?n thi chung ???c bàn cãi nhi?u. Ngay c? các tr??ng ?H c?ng mu?n thi chung…

Nhi?u ng??i mu?n có m?t c?p trên ch? s?n công vi?c c?a mình, n?u có sai sót thì có th? ?? l?i cho c?p trên. Tôi ngh? các tr??ng ph?i xác ??nh v?n ?? tuy?n sinh là l?i ích c?a t?ng tr??ng. Ph?i th?y s?c m?nh c?a m?t tr??ng ?H còn n?m ? ch? tr??ng ???c toàn quy?n trong vi?c tuy?n ch?n sinh viên cho mình.

B? ba chung c?ng s? làm d? lu?n b?n kho?n vì h? không tin r?ng ch?t l??ng ?ào t?o t?t n?u tuy?n sinh ??u vào không ???c nhà n??c ki?m soát…

Tôi ?? r?ng v?n ?? c?a ?H Vi?t Nam không n?m ? ch?t l??ng ??u vào, cái không quá t?i h?n so v?i ?H n??c ngoài, mà n?m ? ch?t l??ng ??u ra, nói cách khác chính là ? ch?t l??ng ?ào t?o ?H.

Tôi tin r?ng con ng??i có th? có nhi?u kh? n?ng khác nhau, có nhi?u n?ng l?c không d? th? hi?n trong m?t bài thi vi?t, ??ng lo?t cho t?t c? các tr??ng trong c? n??c, nh?ng ?ó có th? chính là nh?ng n?ng l?c c?n thi?t ?? thành công ? c?p ??i h?c và ? trong công vi?c sau này.

C?m ?n GS Ngô B?o Châu.

Quý Hiên Th?c hi?n

http://www.tienphong.vn/giao-duc/643942/GS-Ngo-Bao-Chau-Thi-khong-dam-bao-nghiem-tuc-thi-nen-bo-tpp.html

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 3 of 3

VIDEO HO?T ??NGGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Video playlist

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Hotline: 0989.456.645

Liên k?t

Th?ng kê truy c?p:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5320
mod_vvisit_counterYesterday12872
mod_vvisit_counterThis week75170
mod_vvisit_counterLast week83391
mod_vvisit_counterThis month256070
mod_vvisit_counterLast month384113
mod_vvisit_counterAll days7254583

Liên k?t


card ukash kart