Error
  • XML Parsing Error at 1:395. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:56. Error 9: Invalid character
Tin T?c


(Baonghean.vn) - ?ây là tin vui c?a Tr??ng Trung c?p Kinh t? K? thu?t H?ng Lam t?i K? thi t?t nghi?p THPT n?m 2020. Cùng v?i ?ó, t? l? t?t nghi?p và ??u vào ??i h?c c?a nhà tr??ng c?ng r?t cao, chi?m g?n 90%.

H?c tr??ng ngh? v?n gi?i

??n th?i ?i?m này, dù k?t qu? c?a K? thi t?t nghi?p THPT n?m 2020 ?ă công b? g?n 5 ngày nh?ng Lê ??ng Th?ch – h?c sinh l?p 12 A1 – Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam v?n ch?a tin vào k?t qu? c?a ḿnh khi t?i K? thi này em ???c 27,25 ?i?m kh?i C, trong ?ó Ng? v?n: 8,5 ?i?m, L?ch s?: 9,25 ?i?m, ??a lí: 9,5 ?i?m. ?ây là m?t ?i?m s? mà b?t c? m?t thí sinh nào c?ng m? ??c. Riêng v?i Th?ch, thành tích là k?t qu? c?a s? n? l?c , c? g?ng, v??n lên và m?t tinh th?n v??t khó, v??t qua hoàn c?nh.

 
 
 
 
C? s? v?t ch?t khang trang hi?n ??i c?a Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam. ?nh: PV

Tr??c ?ó, ch?a bao gi? Th?ch ngh? ḿnh có th? ??t ???c k?t qu? ?ó. Th? nên, l?p 9, sau khi thi tr??t vào c?p III công l?p ? th? xă Hoàng Mai, Th?ch quy?t ??nh ??ng kư h?c ngh?. T́nh c? ???c th?y cô gi?i thi?u, Th?ch ch?n ??ng kư vào Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam v́ bi?t tr??ng này mi?n h?c phí. H?n th?, h?c sinh v?a có th? h?c ngh?, v?a h?c v?n hóa.

3 n?m h?c ? tr??ng, Th?ch ch?n ngh? ?i?n v́ ?ây là ngh? có th? ?ng d?ng nhi?u trong cu?c s?ng và d? xin vi?c sau khi ra tr??ng. Th?i gian c̣n l?i, Th?ch t?p trung vào h?c v?n hóa v?i mong mu?n ??n gi?n có b?ng t?t nghi?p THPT.

Ng??c l?i v?i Th?ch, qua theo dơi quá tŕnh h?c t?p c?a Th?ch, giáo viên trong tr??ng l?i th?y Th?ch là m?t  h?c sinh r?t ch?m ch? và có ti?m n?ng. V́ th?, ngoài ôn thi t?t nghi?p, th?y cô ti?p t?c ??ng viên Th?ch ôn thi ?? xét tuy?n vào ??i h?c.

 
 
 
 
Ban giám hi?u Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam khen th??ng cho nh?ng h?c sinh có k?t qu? h?c t?t. ?nh: PV.

Nói v? Th?ch, cô giáo Lê Th? Thái - Giáo viên ch? nhi?m cho bi?t: Th?ch là m?t h?c sinh ch?u khó, g?n nh? ngày nào c?ng ph?i c? g?ng ?? làm xong m?t ??. C?u bé c?ng không ng?i “d?t”, ch?a bi?t là h?i cô, th?m chí bu?i ?êm c?ng h?i. V?i riêng tôi, g?p m?t h?c sinh ch?m ch? nh? v?y, tôi c?ng r?t vui và dù trong hoàn c?nh nào c?ng c? g?ng ?? giúp Th?ch hoàn thành ??c nguy?n c?a ḿnh.

V́ ham h?c nên ch?a bu?i h?c nào Th?ch v? Kư túc xá tr??c 12h. Th?m chí, bu?i h?c nào xong s?m, Th?ch c?ng ? l?i l?p ?? ôn bài v́ s? v? pḥng s? b? ?nh h??ng vi?c h?c. Nh?n ???c k?t qu? thi, cô giáo ch? nhi?m c?ng b?o “không quá b?t ng?” b?i quá tŕnh thi th?, luy?n ?? Th?ch làm t?t h?n, có nh?ng bài Th?ch ???c ?i?m 10 và phong ?? luôn gi? ?n ??nh...

 Ngoài thành tích h?c t?p t?t, Th?ch c?ng là m?t h?c tṛ bi?t v??t lên hoàn c?nh b?i gia ?́nh Th?ch h?t s?c khó kh?n, sau Th?ch c̣n có hai em nh?. Khi Th?ch ?ang h?c l?p 11 b? Th?ch l?i b?nh n?ng qua ??i nên gánh n?ng ?è trên ?ôi vai m?. Ngay t?i th?i ?i?m này, sau khi thi xong t?t nghi?p THPT, Th?ch ?i làm thêm ngh? ?i?n ?? trang tr?i cu?c s?ng.  

 
 
 
 
T?p th? l?p 12 A1 v?i nhi?u h?c sinh ??t ?i?m cao. (Lê ??ng Th?ch th? 6 t? trái sang, hàng 2). ?nh: PV

Không ch? có em Th?ch mà h?c sinh kh?i 12 c?a tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam c?ng ??t ???c k?t qu? cao trong ḱ thi t?t nghi?p THPT này v?i 96,55% h?c sinh ??u t?t nghi?p. ?i?m xét tuy?n theo t? h?p c?ng r?t cao, trong ?ó ?i?m kh?i C t? 15 ?i?m tr? lên chi?m 86,2%, t? 20 ?i?m tr? lên chi?m 37,9%, t? 25 ??n 27 ?i?m chi?m 15%. K?t qu? này s? là nh?ng "chi?c vé thông hành" quan tr?ng ?? h?c sinh có th? t? tin ??ng kư xét tuy?n nguy?n v?ng vào nhi?u tr??ng ??i h?c, cao ??ng trên c? n??c.

L?i ích “3 trong 1” khi h?c tr??ng ngh?

Nh?n ???c k?t qu? này, Ban giám hi?u  nhà tr??ng c?ng r?t m?ng b?i so v?i nhi?u tr??ng ph? thông khác, ngu?n tuy?n sinh c?a Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam r?t h?n ch?. H?c sinh trúng tuy?n vào tr??ng ch? y?u là h?c sinh phân lu?ng sau THCS và h?c sinh ch?a ?? ?i?u ki?n vào các tr??ng c?p 3 công l?p.

Nh?p h?c vào tr??ng, thay v́ ch? h?c riêng ch??ng tŕnh v?n hóa th́ h?c sinh l?i h?c 3 n?m song song hai ch??ng tŕnh: ch??ng tŕnh THPT c?p giáo d?c th??ng xuyên k?t h?p ch??ng tŕnh trung c?p chính quy. Tuy nhiên, b?ng n? l?c c?a các th?y cô giáo và b?ng ngh? l?c c?a t?ng h?c sinh, ch?t l??ng h?c sinh ?ă có s? chuy?n bi?n t?ng ngày. ??c bi?t, ? ?ây các em ???c các giáo viên trong tr??ng xem nh? ng??i thân trong gia ?́nh. V́ v?y, ngoài h?c ch?, h?c ngh?, các em ???c b?o ban, d?y gi? rèn luy?n v? ??o ??c, tác phong ngh? nghi?p.

 
 
 
 
Gi? h?c v?n hóa c?a h?c sinh Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam. ?nh: ??c Anh

M?t thu?n l?i khác v?i h?c sinh Tr??ng Trung c?p Kinh t? K? thu?t H?ng Lam là vào tr??ng, h?c sinh ???c mi?n 100% h?c phí h?c ngh? b?ng h́nh th?c Nhà n??c c?p bù theo Thông t? liên t?ch s? 09/2016/TTLB-BGD?T-BTC BL?TBXH ngày 30 tháng 3 n?m 2016 (t?i ?i?m m kho?n 2 ?i?u 4).

Bên c?nh ?ó, trong quá tŕnh h?c t?p h?c sinh ???c h??ng các ch? ??, chính sách liên quan theo quy ??nh c?a Nhà n??c; ???c làm th? t?c vay v?n tín d?ng h?c sinh, sinh viên; ???c mi?n ti?n ? kí túc xá. Sau khi hoàn thành khóa h?c, h?c sinh thi ??u t?t nghi?p ???c c?p B?ng THPT và B?ng t?t nghi?p Trung c?p h? chính quy.

V?i nhi?u ??i m?i trong Lu?t Giáo d?c ngh? nghi?p, h?c sinh h?c ngh? hi?n nay c?ng có nhi?u c? h?i l?a ch?n sau khi t?t nghi?p. C? th?, n?u h?c sinh ?i làm ngay ???c nhà tr??ng gi?i thi?u ??n các doanh nghi?p, công ty. ?ây là m?t h́nh th?c ?ào t?o có tính ?u vi?t h?n c? v?a ti?t ki?m ???c th?i gian l?i v?a ti?t ki?m ???c kinh phí cho ng??i h?c.

 
 
H?c sinh ? Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam ngoài h?c v?n hóa có th? h?c ngh?. ?nh: PV

Tuy nhiên, bên c?nh ?ó, h?c sinh dùng k?t qu? thi THPT ?? xét tuy?n vào các tr??ng Cao ??ng, ??i h?c. Ngoài ra, có th? s? d?ng b?ng trung c?p ?? h?c liên thông lên Cao ??ng (1,5 n?m ), ??i h?c (2,5 n?m).

Tr??c ?ó, t? n?m 2005, Tr??ng Trung c?p Kinh t? K? thu?t H?ng Lam là m?t trong nh?ng ngôi tr??ng ??u tiên trong toàn t?nh “tiên phong” v?i mô h́nh ?ào t?o h?c sinh phân lu?ng và là ?i?m sáng v? ch?t l??ng ?ào t?o. Tr?i qua 16 n?m thành l?p và phát tri?n, nhà tr??ng ?ă có nhi?u kinh nghi?m trong công tác qu?n lí, gi?ng d?y. ??c bi?t, ??i ng? giáo viên nhà tr??ng luôn tâm huy?t, trách nhi?m, t?n t?y v?i ngh? nên nh?n ???c s? tin yêu g?i g?m c?a ?ông ??o ph? huynh, h?c sinh.

Th?y giáo Phan Xuân D?ng – Hi?u tr??ng nhà tr??ng  chia s? thêm:  V?i xu?t phát ?i?m không thu?n l?i nên nhi?u n?m nay quan ?i?m c?a nhà tr??ng tr??c h?t là d?y ng??i r?i m?i ??n d?y ch?, h?c th?t, thi th?t. V́ v?y, món quà l?n nh?t mà chúng tôi nh?n ???c t? h?c tṛ ngoài ?i?m s? là s? tr??ng thành và ti?n b? c?a h?c sinh qua t?ng ngày. Và ?ây c?ng là c? s? ?? t?p th? nhà tr??ng ti?p t?c c? g?ng, v??n lên xây d?ng Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam là m?t trong nh?ng c? s? ?ào t?o có uy tín trên ??a bàn t?nh và ???c các S?, ban, ngành ?ánh giá cao và ???c nhân dân tin t??ng.

N?m h?c 2020 – 2021, Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam tuy?n sinh h?c sinh ?ă t?t nghi?p THCS ho?c ?ang h?c gi?a ch?ng THPT v?i h́nh th?c xét tuy?n. H?c sinh s? h?c ch??ng tŕnh GDTX c?p THPT k?t h?p ?ào t?o ch??ng tŕnh trung c?p h? chính quy và ???c mi?n 100% h?c phí.
Ngoài ra, h?c sinh ???c ??ng kư h?c m?t trong các ngành ?ào t?o: K? thu?t ch? bi?n món ?n, Qu?n lư nhà hàng khách s?n, Qu?n lư và bán hàng siêu th?, Công ngh? may và th?i trang, ?i?n Công nghi?p, Công ngh? Hàn và Tin h?c ?ng d?ng.
Nhà tr??ng cam k?t gi?i thi?u vi?c làm cho h?c sinh sau khi t?t nghi?p tŕnh ?? trung c?p.
(Ngu?n: Báo Ngh? An ?i?n t?)
 

     Ngày 25/06, cùng v?i thí sinh c? n??c, 32.405 thí sinh ? Ngh? An b??c vào ngày thi ??u tiên c?a k? thi T?t nghi?p THPT Qu?c gia n?m 2019. Th?i ti?t n?ng nóng gay g?t, nhi?t ?? dao ??ng t? 38-40 ?? C ?ă ?nh h??ng ??n tâm lư và th? l?c c?a thí sinh.

?i?m thi Tr??ng THPT Nguy?n Duy Trinh (huy?n Nghi L?c, Ngh? An) không bóng cây l?n, ph? huynh ch?t v?t t́m ki?m bóng mát, ho?c ??i n?ng ??ng ch? con.

Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
?i?m thi Tr??ng THPT Nguy?n Duy Trinh không m?t bóng râm ?? tránh n?ng

H?i h?p ch? con ngoài c?ng tr??ng, ph? huynh Ph?m Th? Ng?c cho bi?t: “Môn Toán là môn thi c?c k? quan tr?ng, quy?t ??nh ??n k?t qu? thi ??i h?c c?a con trai. Dù th?i ti?t có n?ng nóng nh?ng v́ tôi v?n c? g?ng ??ng ?ây ch? ??i, ??ng viên mong con thi t?t”.

Theo S? GD&?T Ngh? An, bu?i thi th? 2 (môn Toán) k? thi THPT qu?c gia v?ng 85/32.247 t?ng s? thí sinh ??ng kư thi. Không có thí sinh, giám th? vi ph?m quy ch? thi. Không có s? vi?c b?t th??ng x?y ra, bu?i thi di?n ra b́nh th??ng, an toàn.

Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
Dù n?ng rát nh?ng ph? huynh v?n c? ch? ngoài c?ng ??i thí sinh k?t thúc môn thi
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
Các b?c ph? huynh b?t ch?p n?ng nóng ??ng ??i con
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
Ai c?ng kh?u trang, áo n?ng kín mít
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
 M?t ph? huynh ng?i nép vào b?c t??ng ?? tránh n?ng
 
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
V?i ??t n?ng nóng kéo dài khi?n cho th?i ti?t ? Ngh? An tr? nên kh?c nghi?t
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
Nhi?u ph? huynh t? ra h?i h?p và lo l?ng nh? các s? t? ?ang làm bài
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
K?t thúc th?i gian làm bài, thí sinh t??i t?n b??c ra c?ng tr??ng
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
N?ng nóng ?ă ?nh h??ng m?t ph?n không nh? ??i v?i các thí sinh d? thi 
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
 Hai m? con t??i c??i khi nói v? k?t qu? làm bài
Ph? huynh Ngh? An v?t vă d??i n?ng nóng ch? con ?i thi
Cu?i gi? chi?u nh?ng th?i ti?t n?ng nóng v?n ch?a h? nhi?t

(Theo Vietnamnet)

 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3

VIDEO HO?T ??NGGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Video playlist

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Hotline: 0989.456.645

Liên k?t

Th?ng kê truy c?p:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10421
mod_vvisit_counterYesterday14892
mod_vvisit_counterThis week37805
mod_vvisit_counterLast week86918
mod_vvisit_counterThis month342495
mod_vvisit_counterLast month306705
mod_vvisit_counterAll days6956895

Liên k?t


card ukash kart