Error
  • XML Parsing Error at 1:395. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:56. Error 9: Invalid character

Thông báo  Trung c?p KT-KT H?ng Lam tuy?n sinh ?ào t?o  liên thông TC, C? lên ??i h?c

các chuyên ngành: Th? vi?n - Thi?t b? tr??ng h?c, Th? vi?n - Qu?n lư V?n th? n?m 2021

 

            THÔNG BÁO TUY?N SINH ?ÀO T?O LIÊN THÔNG T? TR̀NH ?? TC, C? TR̀NH ?? ??I H?C

CÁC CHUYÊN NGÀNH: THI?T B? -TH? VI?N TR??NG H?C; TH? VI?N – QU?N LƯ V?N TH?, N?M 2021

 

Nh?m chu?n hóa tŕnh ?? chuyên môn, nghi?p v? cho cán b?, giáo viên, nhân viên ?ang làm công tác Thi?t b? - Th? vi?n tr??ng h?c,

công tác v?n th? t?icác c? s? giáo d?c trên ??a bàn. Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam Thông báo tuy?n sinh, ?ào t?o

liên thông t? tŕnh ?? Trung c?p, Cao ??ng lên ??i h?c h? v?a làm v?a h?c:

1. Chuyên ngành ?ào t?o:

- Th? vi?n – Thi?t b? tr??ng h?c;

- Th? vi?n – Qu?n lư v?n th?.

2. ??i t??ng tuy?n sinh:

+ ??i v?i chuyên ngành Th? vi?n – Thi?t b? tr??ng h?c: Nh?ng ng??i ?ă có b?ng t?t nghi?p trung c?p, cao ??ng các ngành:

Khoa h?c th? vi?n, Thông tin h?c, Thông tin - Th? vi?n, Th? vi?n - Thi?t b? tr??ng h?c, ???c d? thi ngay.

+ ??i v?i chuyên ngành Th? vi?n – Qu?n lư v?n th?: Khoa h?c th? vi?n, Thông tin h?c, Thông tin - Th? vi?n,

Th? vi?n - Thi?t b? tr??ng h?c, v?n th? l?u tr?, L?u tr? và qu?n tr? v?n pḥng ???c d? thi ngay.

+ Nh?ng ng??i ?ă có b?ng t?t nghi?p ??i h?c, cao ??ng, trung c?p các ngành: Toán h?c, V?t lư, Hóa h?c, V?n h?c, L?ch s?,

lư, Sinh h?c, Tin h?c, Công ngh? thông tin... sau khi h?c chuy?n ??i 15 tín ch? m?i ???c d? thi.

3. Ph??ng th?c tuy?n sinh: Thi tuy?n.

4. H? s? thi tuy?n:Theo m?u c?a Tr??ng ?H Khoa h?c – ?H Thái Nguyên.

5. Th?i gian ?ào t?o: 1,5 n?m (??i v?i h́nh th?c liên thông t? tŕnh ?? h? C? lên ?H); 2,5 n?m (??i v?i h́nh th?c liên thông

t? tŕnh ?? h? TC lên ?H), h?c t?p trung vào th?i gian ngh? hè. 

6. ??n v? c?p b?ng t?t nghi?p: Tr??ng ??i h?c Khoa h?c – ?H Thái Nguyên.

7. Th?i gian ??ng kư, mua và n?p h? s? ??t 2: tr??c ngày 20/9/2021.

??a ch?: Tr??ng Trung c?p Kinh t? - K? thu?t H?ng Lam, S? 382 ???ng Lê Vi?t Thu?t, xă H?ng L?c, TP. Vinh, t?nh Ngh? An.

?i?n tho?i liên h?: 0989 456645 (Th?y Phan ??c Thu?n)./.

                                                 

 

HI?U TR??NG

                                                                                           (?ă kư)

Phan Xuân D?ng

alt

 

 

VIDEO HO?T ??NGGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Video playlist

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Hotline: 0989.456.645

Liên k?t

Th?ng kê truy c?p:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10282
mod_vvisit_counterYesterday14892
mod_vvisit_counterThis week37666
mod_vvisit_counterLast week86918
mod_vvisit_counterThis month342356
mod_vvisit_counterLast month306705
mod_vvisit_counterAll days6956756

Liên k?t


card ukash kart