Error
  • XML Parsing Error at 1:395. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:56. Error 9: Invalid character
Tuy?n sinh n?m h?c 2015

TR­??NG  ??I H?C ?I?N L?C

(C? S? NGH? AN)

C?NG HOÀ XÃ H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??c l?p - T? do - H?nh phúc

                                                                               THÔNG TIN TUY?N SINH N?M 2015

      Tr??ng ??i h?c ?i?n l?c là tr??ng ??i h?c công l?p ?a ngành có nhi?m v? ?ào t?o ngu?n nhân l?c cho ngành ?i?n và cho toàn xã h?i, ??ng th?i là m?t trong nh?ng trung tâm nghiên c?u khoa h?c - công ngh? hàng ??u c?a T?p ?oàn ?i?n l?c Vi?t Nam.

       ?? ?áp ?ng nhu lao ??ng có tay ngh? cao cho các t?nh mi?n Trung, t? n?m 2011 tr???ng ?H?L ?ã ??u t? D? án nâng c?p Tr??ng TCKTKT H?ng Lam thành c? s? c?a Tr??ng ??i h?c ?i?n l?c khu v?c B?c mi?n Trung. K? ho?ch tuy?n sinh n?m 2015 c?a Tr??ng ??i h?c ?i?n l?c t?i C? s? Ngh? An nh? sau:

1. H? ?ào t?o ?a?i hoc chính quy.

 

Chuyên ngành ?ào t?o

Quy?n l?i

Thông tin tuy?n sinh

- ?i?n Công nghi?p và  Dân d?ng

- Công nghê? chê? ta?o thiê?t bi? ?iê?n

- Công nghê? t?? ?ô?ng

- Qua?n ly? n?ng l???ng

- Kê? toa?n

- Qua?n tri? kha?ch sa?n va? du li?ch

- Tr??ng ?H?L c?p b?ng Ky? s? ?ô?i v??i khô?i Ky? thuâ?t, b??ng C?? nhân ?ô?i v??i khô?i kinh tê?

- H?c t?i C? s? Ngh? An gi?m 20% h?c phí so v?i h?c t?i  Ha? Nô?i.

- ?i?m xét tuy?n th?p h?n 1 ?i?m so v?i cùng h? h?c t?i ?H ?i?n l?c.

- ??i t??ng tuy?n sinh: Xét tuy?n theo ?ê? a?n tuyê?n sinh  cu?a tr???ng ?H?L 2015 (10% chi? tiêu xe?t tuyê?n theo Ho?c ba? l??p 12 va? ?iê?m thi tô?t nghiê?p THPT, 90% xe?t tuyê?n theo kê?t qua? thi theo ca?c khô?i thi trong ky? thi THPT Quô?c gia do ca?c tr???ng ?a?i ho?c tô? ch??c)

- ??ng ky? xe?t tuyê?n b??ng mô?t trong 3 ph??ng th??c:thông qua trang web (www.tuyensinh.epu.edu.vn);  N?p Hô? s? tr??c tiê?p ta?i tr???ng; G??i hô? s? qua ????ng b?u ?iê?n.

-Th?i gian ??ng ky? xét tuy?n: T? tháng 15/3/2015 ??n 30/10/2015.

- N?i nh?n h? s? xét tuy?n ba?n giâ?y: V?n phòng Tr??ng TC KT KT H?ng Lam ho?c Phòng ?ào t?o tr??ng ?H?L, 235, Hoàng Qu?c Vi?t, Hà N?i.

2. H? ?ào t?o cao ??ng chính quy.

 

Ngành ?ào t?o

Quy?n l?i

Thông tin tuy?n sinh

- H? th?ng ?i?n

- ?i?n Công nghi?p và  Dân d?ng

- Công nghê? t?? ?ô?ng

- Qua?n ly? n?ng l???ng

- K? toán

- Qua?n tri? kha?ch sa?n va? du li?ch

- Tr??ng ?H?L c?p b?ng Cao ??ng

- ?u tiên khi thi tuy?n h?c liên thông lên h? ?H c?a Tr??ng ?H?L

- H?c t?i C? s? Ngh? An gi?m 20% h?c phí so v?i h?c t?i Ha? Nô?i.

- ?i?m xét tuy?n th?p h?n 1 ?i?m so v?i cùng h? h?c t?i Ha? Nô?i.

- ??i t??ng tuy?n sinh: Xét tuy?n theo ?ê? a?n tuyê?n sinh  cu?a tr???ng ?H?L 2015 (10% chi? tiêu xe?t tuyê?n theo Ho?c ba? l??p 12 va? ?iê?m thi tô?t nghiê?p THPT, 90% xe?t tuyê?n theo kê?t qua? thi theo ca?c khô?i thi trong ky? thi THPT Quô?c gia do ca?c tr???ng ?a?i ho?c tô? ch??c)

- ??ng ky? xe?t tuyê?n b??ng mô?t trong 3 ph??ng th??c:thông qua trang web (www.tuyensinh.epu.edu.vn);  N?p Hô? s? tr??c tiê?p ta?i tr???ng; G??i hô? s? qua ????ng b?u ?iê?n.

-Th?i gian ??ng ky? xét tuy?n: T? tháng 15/3/2015 ??n 30/10/2015.

- N?i nh?n h? s? xét tuy?n ba?n giâ?y: V?n phòng Tr??ng TC KT KT H?ng Lam ho?c Phòng ?ào t?o tr??ng ?H?L, 235, Hoàng Qu?c Vi?t, Hà N?i.

3. H? ?ào t?o cao ??ng ngh? chính quy.

 

Ngành ?ào t?o

Quy?n l?i

Thông tin tuy?n sinh

- H? th?ng ?i?n

 

- ?i?n Công nghi?p và  Dân d?ng

 

- K? toán

- Tr??ng ?H?L c?p b?ng C? ngh? h? chính quy.

- ?u tiên khi thi tuy?n h?c liên thông lên h? ?H c?a tr??ng ?H?L.

- H?c t?i C? s? Ngh? An ???c gi?m 20% h?c phí  so v?i h?c t?i Ha? Nô?i.

- ??i t??ng tuy?n sinh: T?t nghi?p THPT, BTTHPT

- Th?i gian nh?n h? s? và xét tuy?n: T? tháng 7/2015 ??n 30/11/2015

- H? s? g?m:

+ Phi?u ??ng ký h?c ngh? c?a ?H ?i?n l?c

+ B?n sao b?ng TN ho?c gi?y ch?ng nh?n TN t?m th?i;

- N?i nh?n h? s?: V?n pho?ng Tr??ng TCKTKT H?ng Lam 

4. H? Trung c?p chuyên nghi?p

 

Ngành ?ào t?o

Quy?n l?i

Thông tin tuy?n sinh

- K? toán 

- K? thu?t Ch? bi?n món ?n

- ?i?n Công nghi?p và Dân d?ng

- Tr??ng Trung c?p KTKT H?ng Lam c?p b?ng TCCN h? chính quy.

- ???c quy?n thi liên thông lên Cao ??ng và ??i h?c.

- ?u tiên khi thi tuy?n h?c liên thông lên h? C? và ?H c?a Tr??ng ?H?L.

- ??i t??ng tuy?n sinh: T?t nghi?p THPT, THBT ho?c h?c xong l?p 12

- Th?i gian nh?n h? s? và xét tuy?n: T? ngày 01/6/2015.

- H? s? g?m:  Phi?u ??ng ký tuy?n sinh/ B?n sao h?c b? THPT, BT THPT /B?n sao b?ng t?t nghi?p ho?c Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i.

-  N?i nh?n h? s?: V?n pho?ng Tr??ng TCKTKT H?ng Lam

       

5. H? ?ào t?o liên thông

 

Ngành ?ào t?o

Quy?n l?i

Thông tin tuy?n sinh

- Liên thông t? Trung c?p lên Cao ??ng và t? Cao ??ng lên ??i h?c các chuyên ngành: H? th?ng ?i?n, ?i?n CN và Dân d?ng, Công ngh? t? ??ng, Qua?n tri? kha?ch sa?n va? du li?ch, K? toán

- Liên thông t? Trung câ?p  lên ??i h?c ngành K? toán

- Tr??ng ?H?L c?p b?ng t?t nghi?p.

- H?c t?i C? s? H?ng Lam ???c gi?m 20% h?c phí  so v?i h?c t?i Ha? Nô?i.

- ??i t??ng tuy?n sinh: T?t nghi?p TCCN, Cao ??ng

- Th? th?c tuy?n sinh

   + ??i v?i h? chính quy: H?c sinh t?t nghi?p TC, C? ch?a ?? 36 tháng d? thi trong k? thi THPT Quô?c gia do B? Giáo d?c và ?ào t?o t? ch?c vào tháng 7 theo l?ch ?ã quy ??nh. H?c sinh t?t nghi?p TC, C? trên 36 tháng d? thi k? thi do Tr??ng ??i h?c ?i?n l?c t? ch?c

   + ??i v?i h? v?a làm v?a h?c: H?c sinh d? k? thi do Tr??ng ??i h?c ?i?n l?c t? ch?c

- H? s? ??ng ký d? thi do tr??ng ?H?L phát hành

6. H? D? b? ??i h?c:

       Tuy?n th?ng vào ??i h?c, Cao ??ng thí sinh có h? kh?u th??ng trú t? 3 n?m tr? lên, h?c 3 n?m và t?t nghi?p THPT t?i 62 huy?n nghèo theo ngh? quy?t 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 c?a Chính Ph? (Ngh? An có các huy?n Qu? Phong, Qu? Châu, T??ng D??ng, K? S?n. Hà T?nh có 2 huy?n V? Quang, H??ng Khê. Qu?ng Bình có 1 huy?n Minh Hóa. Thanh Hóa g?m 7 huy?n Lang Chánh, Th??ng Xuân, Nh? Xuân, Quan Hóa, Bá Th??c, M??ng Lát, Quan S?n) ho?c thí sinh dân t?c r?t ít ng??i theo Quy?t ??nh s? 2123/Q?-TTg ngày 22/11/2010 c?a Th? t??ng Chính ph?. H?c d? b? b? sung ki?n th?c 01 n?m t?i C? s? Ngh? An tr??c khi nh?p h?c chính th?c tháng 9 n?m 2016.

7. ??a ch? liên h?:    Tr??ng ??i h?c ?i?n l?c  (C? s?  Ngh? An, ??t t?i tr??ng  TCKTKT H?ng Lam)

                                           ???ng Lê Vi?t Thu?t - H?ng L?c- TP Vinh - t?nh Ngh? An.

                                                ?i?n tho?i: (038) 3571 889 - (038) 3 578 123; email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Hotline: 0969.626.555                                                                     

                                                                                Hà N?i, ngày 25  tháng 3 n?m 2015

                                                                                                                                 CH? T?CH H?I ??NG TUY?N SINH

                                                                                                                                               HI?U TR??NG

                                                                                                                                                  (?ã ký)

                                                                                                                                      PGS. TS. ?àm Xuân Hi?p  

 

??i h?c ?i?n l?c

VIDEO HO?T ??NGGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Video playlist

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Hotline: 0989.456.645

Qu?n l ??ng nh?pLin k?t

Tm ki?m

Th?ng k truy c?p:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday5053
mod_vvisit_counterYesterday12872
mod_vvisit_counterThis week74903
mod_vvisit_counterLast week83391
mod_vvisit_counterThis month255803
mod_vvisit_counterLast month384113
mod_vvisit_counterAll days7254316

Lin k?t


card ukash kart