Ban Giám hiệu
  • Hiệu trưởng:  ThS. Phan Xuân Dũng
Điện thoại: 0985647158; 0947879667; 0383571892
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Phó Hiệu trưởng:  ThS.Phan Đức Thuận
Điện thoại: 0989456645; 0918635567; 0383578126
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Phó Hiệu trưởng:  ThS. Lê Quang Hưng
Điện thoại: 0912463271;
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 

Đại học Điện lực

Quản lý đăng nhậpTìm kiếm

Liên kết


card ukash kart